ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงเทศบาลตำบลสันโป่ง

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง