กิจกรรมเทศบาล

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันโป่งนำโดยพันตำรวจตรีศุภวัฒน์  สุพันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเปี่ยมสุข ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หางดง อ.ฮอด ที่ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุเปี่ยมสุข

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามานิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันโป่ง

เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลสันโป่ง นำโดยพันตำรวจตรีศุภวัฒน์  สุพันธ์ นายกเทศมนตรีัตำบลสันโป่ง ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฝายแก้ว จาก จังหวัดน่าน เพื่อมาศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันโป่ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลสันโป่ง นำโดยพันตำรวจตรีศุภวัฒน์  สุพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลสันโป่ง เรื่อง ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันโป่ง