กิจกรรมเทศบาล

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และนิเทศงานเทศบาลตำบลสันโป่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่สมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ริม กำนัน ผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม

เทศบาลตำบลสันโป่ง จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันโป่งและโรงเรียนเทศบาลตำบลสันโป่ง ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันโป่ง

เทศบาลตำบลสันโป่งร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลสันโป่ง จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562

งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลสันโป่งร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลสันโป่งได้จัดโครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 มีนาคม  2562 ณ เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่