1pageInfo

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

Hits: 118

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายสายเลี่ยงเมืองแม่ริม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันโป่ง  นำโดยนายสิงห์วรรณ  ปิ่นแก้ว รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง