การไฟฟ้าอำเภอแม่ริมแจ้งประชาสัมพันธ์ การย้ายสถานที่ทำการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180