ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ ชรบ.

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180