ประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180