ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง

200 หมู่ 3 ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เอกสาร พ.ศ. 2562 
- สรุปสาระสำคัญ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

กฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

• ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
Downloads 
• ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
Downloads 
• ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
Downloads 
• กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
Downloads 

- สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ทำไมต้องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บอย่างไร